Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Μελέτη αποτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των έργων πολιτισμού

Από την ειδική υπηρεσία του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργειου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες υλοποίησης έργων / δράσεων στον τομέα πολιτισμού που συγχρηματοδοτούνται από Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α., αλλά και η ίδια μετέπειτα λειτουργία των συγκεκριμένων έργων, έχουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, σε μια σειρά από τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες τουριστικές αγορές. Ο Πολιτισμός αλλά και γενικότερα ο κλάδος των τεχνών, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για την προβολή και προώθηση ενός συγκεκριμένου προορισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητάς του.
Η ίδια μελέτη συμπεραίνει ότι πολλές περιοχές στο κόσμο έχουν επενδύσει ενεργά στην ανάπτυξη υλικών και άυλων πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά του διεθνούς Τουρισμού. Οι διαφορετικές πτυχές αλληλεξάρτησης αλλά και το επίπεδο του τοπικού πολιτιστικού αποτυπώματος μιας περιοχής είναι άρρηκτα δεμένο με το επίπεδο της οικονομική ανάπτυξη της.
Η παρούσα μελέτη εξετάζει και ποσοτικοποιεί τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των έργων πολιτισμού στο πλαίσιο στην τοπική κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο του Τουρισμού. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται α) τα αντίστοιχα παραδείγματα μέτρησης σε έργα του πολιτισμού από την εγχώρια και ξένη αγορά καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης β) η μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων γ) την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία


Ημερομηνία τε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επόμενη μέρα για το Λεούσειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα

  Θετικά ήταν τα συναισθήματα που δημιούργησε στους κατοίκους της Αίγινας η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής για την έναρξη εργασιών αν...