Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος

 • Δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού πληροφοριακού χώρου, όπου οι ψηφιακοί πόροι είναι εύκολα ευρέσιμοι και δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς διαθέσιμοι στο κοινό
 • Επαναχρησιμοποίηση ψηφιακών πόρων (περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών) και κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας πολλαπλών ομοειδών υπηρεσιών ή επικαλύψεων με υφιστάμενες, χωρίς τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας ή την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών
 • Ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες (π.χ. ψηφιακή πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Βιωσιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μετά το πέρας της χρηματοδότησης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ
Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

 • Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και οι περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες αυτής
 • Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
 • Μουσείο Ακρόπολης

Όροι και προϋποθέσεις

Ενότητα 1 - Έγγραφα σε έντυπη μορφήΥποβάλλονται υποχρεωτικά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τους αρμόδιους ...

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:
 • την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικών πόρων
 • την καταγραφή, ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων
  • με τη χρήση ανοικτών μετα-δεδομένων που διασφαλίζουν την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σ’αυτά τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση
  • με την εξασφάλιση δυνατότητας ένταξης των μεταδεδομένων μέσω συγκομιδής στην Europeana
  • με τη συμπερίληψη σε ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων μέσω της απόθεσης των πόρων και στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
 • τη δημιουργία υπηρεσιών υποστηρικτικών του συνόλου του κύκλου ζωής των πολιτιστικών πόρων που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
  • εκτίμηση και επιλογή
  • ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση
  • ψηφιακή διατήρηση και επιμέλεια
  • σημασιολογική διασύνδεση μεταξύ τους καθώς και με άλλους πόρους, π.χ. υπό τη μορφή Linked Open Data
  • διάθεση και περαιτέρω χρήση αυτών.
Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με το χώρο, είτε με τη διασύνδεση με γεωχωρική πληροφορία, είτε με τη χρήση υπηρεσιών επαυξημένης πραγματικότητας, είτε με άλλο τρόπο
  • τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με το χρόνο, είτε με τη χρήση χρονολογιών, είτε με τη διατήρηση της ιστορικότητας της πληροφορίας, είτε με άλλο τρόπο
  • τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με θεματικές και σημασιολογικές οντότητες και την παροχή υπηρεσιών θεματικής, ερμηνευτικής και αφηγηματικής προσπέλασης
 • τη διασύνδεση των πολιτιστικών ψηφιακών πόρων με τουριστική πληροφορία ή την παροχή δυνατότητας εξαγωγής αυτού ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία τουριστικών υπηρεσιών για το κοινό
 • την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης οργανισμών μνήμης που να επιτυγχάνουν:
  • τη διευκόλυνση και διαχείριση σταθερής απόθεσης, επαναχρησιμοποίησης,μετρικής αποτύπωσης της χρήσης και τεκμηρίωσης της πολιτιστικής πληροφορίας
  • τη διαχείριση πολλαπλών εκδοχών (versioning), επισημειώσεων και σημασιολογικών αποτυπώσεων
  • την εξασφάλιση μακρόχρονης ψηφιακής διατήρησης των πολιτιστικών τεκμηρίων, την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής διατήρησης και την ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων
  • τη διαχείριση διαφορετικών θεματικών συλλογών
  • την αυτοματοποιημένη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων
  • τη διαχείριση του κύκλου ζωής ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που έχουν επιστημονική αξία και χρήση, όταν παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο επιμέλειας εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας
  • τη διαχείριση του κύκλου ζωής ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που είτε παράγονται από τους τελικούς χρήστες (User Generated Content) είτε αποτελούν αντικείμενο επιμέλειας κάποιας κοινότητας (Community Curated Content)
 • τη δημιουργία και τυποποίηση οντολογιών, λεξικών, ορολογικών και άλλων ψηφιακών πόρων αναφοράς
 • την ανάπτυξη συστήματος για την ολοκληρωμένη κατάθεση και παρακολούθηση προτάσεων για την αναγνώριση μνημείων του υλικού και άυλου πολιτισμού από την UNESCO
 • την ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου για την υποστήριξη διαδικασιών ψηφιακής διατήρησης και επιμέλειας, επισημείωσης και διαχείρισης εκδόσεων του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
 • την ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου για την υποστήριξη προγραμματικού περιβάλλοντος εφαρμογών (API), έτσι ώστε να υποστηρίζεται η διαλειτουργικότητα και η δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου από εφαρμογές αναπτυσσόμενες από τρίτους (apps), όπως και τη διασυνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS) και συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου (LCMS)
 • τη δημιουργία εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου: Ψηφιακές αφηγήσεις, διαδραστικά / πολυμεσικά παιχνίδια, εφαρμογές σε ταμπλέτες και κινητά. Το σύνολο των εφαρμογών θα πρέπει να ανεβαίνουν σε αποθετήριο ψηφιακού πολιτισμικού υλικού και να είναι ανοικτές και επαναχρησιμοποιήσιμες
 • τη δημιουργία δράσεων καταγραφής και τεκμηρίωσης πολιτιστικού υλικού από τελικούς χρήστες ή από πολιτιστικούς οργανισμούς και μεταφόρτωση του στη Wikipedia
 • τη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη της εργασίας των αρχαιολόγων στο πεδίο - eArchaeology με έμφαση στη διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα και ειδικά το αρχαιολογικό κτηματολόγιο.

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Περίοδος υποβολής

από 17/4/2012 έως 4/5/2012

Σχετικά αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επόμενη μέρα για το Λεούσειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα

  Θετικά ήταν τα συναισθήματα που δημιούργησε στους κατοίκους της Αίγινας η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής για την έναρξη εργασιών αν...